Политика за поверителност на Джънкшън България ЕООД
Джънкшън България е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). В това си качество ние сме ангажирани със защитата на лични данни. Препоръчваме да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще даде информация как и какви лични данни обработваме във Джънкшън България като част от нашите дейности.Настоящият документ описва политиката на Джънкшън България във връзка с получаването и обработването на информация за потребителите.

Какво е GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет през 2016 г., но влиза в сила на 25 май 2018. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като целта е да се промени начина, по който организации оперират с тях. След 25 май 2018, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните организации. GDPR защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него.

Какви лични данни събираме и как ги обработваме?

Джънкшън България e фирма за консултантски услуги и администратор на лични данни по отношение на предоставени от Вас и обработвани от нас данни. Джънкшън България събира и обработва данни на:

Респонденти

Лични данни на респондентите се събират, само ако е наложително и се изисква от Възложителя на услугите. Те са защитени като достъпът до тях е ограничен само до експертите, които са ангажирани със събирането на информация на база необходимост да се знае. Най –често това са данни за име, фамилия, телефон, електронен адрес, организация.Те се обработват само за целите на конкретното проучване и се съхраняват от Джънкшън България в продължение на 3 години, само със съгласието на респондентите. Те имат право да изискват от Джънкшън България достъп до личните си данни, както и коригирането на неточните лични данни. Респондентите могат да отправят възражения срещу обработването на личните им данни в случаите на незаконосъобразно използване и имат право на жалба до надзорния орган и съответния съд. Те имат право да поискат изтриването (да бъда „забравен“) на личните им данни след изтичане на срока на съхраняването им.

Служители и експерти

Достъпът до личните данни на служителите и експертите е строго ограничен до съответния персонал, отговарящ за управлението на човешките ресурси.

Защо събираме и обработваме лични данни?

Получаваме лични данни, когато осъществяваме социални проучвания и консултантски услуги. Джънкшън България събира, използва и обработва горепосочената информация за следните цели, предвидени в настоящата политика:

 • при цели, свързани с изпълнение на консултантски проекти за оценка на проекти, програми и политики и обучения
 • при цели, свързани с осъществяване на социологически и маркетингови проучвания
 • определени цели, за които респондентите и клиентите дават своето изрично съгласие.

Колко време съхраняваме лични данни?

Джънкшън България обработва лични данни в съответствие с приложимото законодателство. При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Джънкшън България:

 • право на информация
 • право на достъп до личните му данни
 • право на коригиране
 • право на изтриване
 • право на ограничаване на обработването
 • право на преносимост на данните
 • право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Джънкшън България не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на личните данни, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на заявление на електронния адрес на Джънкшън България stoyan.mihaylov@junction.bg.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679). В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане да подаде жалба до надзорния орган, Комисията за защита на личните данни.

Електронни адреси

Ако предоставите електронния си адрес на Джънкшън България, ние ще го използваме само при необходимост за осъществяване на проучвания. Всеки, който не желае да получава електронни съобщения или въпросници, може да заяви това желание и да бъде заличен от списъка.

Джънкшън България не предоставя електронните адреси на своите потребители на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване от Джънкшън България изтрива адреса на електронната поща завинаги.

Джънкшън България обработва Вашите лични данни единствено в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

Какви мерки за защита на Вашите данни прилагаме?

Осигуряваме максимална защита на всички лица, когато предоставят своите данни. Джънкшън България не разпространява лични данни без изричното съгласие на субекта. След изтичане на срока за обработване на личните данни, те ще бъдат изтрити трайно и няма да бъдат използвани в бъдеще, освен ако не е налице изрично съгласие.

Контакти

В случай на възникнали въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: stoyan.mihaylov@junction.bg.

Декларация за политика по качеството

Екипът на Джънкшън следва стриктно професионалните изследователски стандарти и етични аспекти на Кодекса за Маркетинг и Социални изследвания на “ЕСОМАР”, според който респондентите имат правото да останат анонимни.

Вярваме, че процесът по събиране на данни трябва да бъде значим, да не носи никаква вреда на респондента и да е потенциално ползотворен за него/нея през резултатите и/или материални подаръци.

Осигуряването на качеството се следи на всяка фаза на изследването и процеса на оценка чрез прилагане на следните действия:

Фаза на събиране на данни

По време на тази фаза се предприемат съответните действия, така че въпросниците да имат необходимото качество:

 • За да бъде осигурено качеството на събиране на данните, се събира информация за контекста, държавата.
 • Създава се писмо за покана, което ясно обяснява целта на изследването и мотивира хората да участват, обяснявайки ценността на техния принос.
 • Преди началото на интервютата и фокус групите, се предоставя писмен формуляр за съгласие на респондентите, за да бъдат информирани за целта на изследването, материалните облаги, видовете въпроси, пропускането на въпроси или прекратяване на участието, конфиденциалности и данни за контакт.
 • Качеството на интервютата и фокус групите се осигурява чрез правилна подготовка на модератора, така че той/тя не просто да разбират съдържанието, но също да могат да модерират груповия процес/дискусия, да следват насоките, но също да бъдат достатъчно гъвкави да реагират на емоциите на участниците и на различната посока, която може да поеме интервюто или дискусията.
 • Респондентите имат достатъчно време да попълнят въпросниците и им е напомнено по подходящ начин да го направят.

Фаза на писане на доклад

Осигуряването на качеството при фазата на писане на доклад се постига чрез триангулация на информацията, събрана чрез различни инструменти и източници. На всеки ключов въпрос от доклада, гледаме от различните гледни точки на участниците и се ориентираме, така че да ги отговорим по най-ясния и детайлен начин. Докладът е целенасочен, обективен, подходящ, ясен и следващ основните цели.

Уважение на детското участие в изследванията

Когато правим проучвания с участието на деца, ние работим според следните принципи:

 • Винаги уважаваме гледните точки и чувства на децата.
 • Получаваме информирано съгласие от децата, техните родители или настойници, както и членове на общността.
 • Чувствителни сме към местните тревоги за децата (например родителски страхове или отвличане на деца)
 • Обясняваме процеса на събиране и споделяне на информацията и как данните (включително снимки и видео) могат да бъдат използвани.
 • Искаме разрешение от децата да записваме разговорите и обясняваме защо. (Ако помолят, им позволяваме да се чуят за малко.)
 • Искаме разрешение от децата да правим снимки или видео записи, както и разрешение да заснемем рисунките им или други неща, които създават. Рисунките остават за тях.
 • Обясняваме анонимността и конфиденциалността.
 • Внимаваме особено да не създаваме очаквания за влиянето на изследването. Учим от децата, но не можем да им обещаем да подобрим живота им.
 • Когато провеждаме групови дейности, на които присъстват други възрастни, любезно молим да излязат (ако е подходящо). За индивидуални интервюта, обясняваме, че ако детето иска да има друг човек там, като близък, приятел или родител/настойник, това е ОК, но подчертаваме, че се интересуваме от отговорите на детето.
 • Обясняваме на децата/настойниците, че могат да се откажат във всеки един момент – тоест могат да поискат цялата информация/данни, която са предоставили, да бъде отстранена от проекта и записите да бъдат унищожени във всеки един момент.
 • Наблягаме на това, че ни интересуват описанията на децата с техни думи и няма верни и грешни отговори.
 • Уважаваме това, че едно дете може да не иска да говори на чувствителна тема. Това е особено важно в група, така че да не се чувстват засрамени пред други деца.
 • Чувствителни сме към езика на тялото и тона на говорене на децата. Не слагаме думи в устата им, въпреки че може да се наложи да питаме допълнително. В такива случаи избягваме насочващи въпроси.
 • Винаги се стараем да сме точни, организирани и да изслушваме респондентите си.
 • Спазваме гъвкав график и сме готови да правим паузи между дейностите, особено когато децата изглеждат немотивирани или им е трудно да се фокусират върху определени задачи.