Оценки на проекти, програми, стратегии и политики

 • Предварителни, междинни и финални оценки
 • Оценки на въздействието

Потребителски изследвания и анализи:

 • Сегментиране на потребителите
 • Генериране на идеи за нови продукти/услуги
 • Разработване на нови продукти
 • Позициониране и ре-позициониране на марки
 • Анализи на пазарни сектори – туризъм, бързооборотни стоки, финанси, телекомуникации

Социологически проучвания и анализи:

 • Анализи на рискови групи – деца и младежи в неравностойно положение, бежанци и търсещи закрила, малолетни и
  непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления и др.
 • Изследвания и анализи на социални проблеми

Обучения:

 • Управление на стреса и конфликтите
 • Стратегическо планиране
 • Формиране и развитие на екипи
 • Управление на промяната
 • Проектно планиране по програми на ЕК и оперативни програми
 • Маркетинг и маркетингови проучвания

Разработване на стратегии и планове за развитие на туризма на общинско и регионално ниво.
Потребителска психология и разбиране.