Оценка на образователния сектор в Казахстан с акцент върху приобщаването https://www.unicef.org/evaluation/reports?fbclid=IwAR2h-rB59GAzSLD-CoNVgsoxiHwfg6Lvz6icBoAmptokCnU2eAfs3ub2tTY#/detail/18764/joint-formative-evaluation-of-the-education-sector-in-kazakhstan-with-the-focus-on-inclusivity (Доклад на английски)

Говоренето за раздялата на децата от семействата им в България. Изследване и препоръки. https://frameworksuk.org/resources/talking-about-child-family-separation-in-bulgaria/?fbclid=IwAR2HezkpU0C46CRwNPYrvKr0DIMdJ1EJskfiCcIqhyc5ydq5juK24TOjGRQ (Доклад на английски)

Оценка на алтернативните услуги за деца с увреждания на територията на Република Северна Македония https://www.unicef.org/northmacedonia/media/3726/file/MK_AlternativeCareCWD_Report_ENG.pdf (Доклад на английски)

Базисно изследване за определяне на потребностите от обучения на специалистите от сферата на закрилата на детето в Югоизточна Европа по проект на Регионален ресурсен център за закрила на детето (Child Protection Hub) (Доклад на английски) http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Southeast%20Europe%20Report.pdf

Оценка на Националната стратегия за детето http://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/doklad.doc

Изследване на процеса на деинституционализация 1 „Случаят България“ https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2019/07/Deinstitucionalizacia-Sluchaiat-Bulgaria-first-part.pdf

Деинституционализация 2 „Случаят България“ – 2017 https://knowhowcentre.nbu.bg/wp-content/uploads/2018/12/%d0%9anow-how-centre-DI-study-2017-final-report.pdf

Оценка на обучителната програма за продължаващо професионално развитие на работещите в сферата на социалната закрила в Република Северна Македония https://www.unicef.org/evaluation/reports?fbclid=IwAR2h-rB59GAzSLD-CoNVgsoxiHwfg6Lvz6icBoAmptokCnU2eAfs3ub2tTY#/detail/773/evaluation-of-the-training-programme-for-continuous-professional-development-of-social-protection-staff (Доклад на английски)

Оценка на степента на тормоз и насилие в училище, оценка на нуждите от превенция на насилието и ефективността на интервенциите за децата жертви https://www.sapibg.org/download/1593155672-analyticalreport.pdf (Доклад на английски)

Граждански мониторинг и оценка на областната и общинските политики в сферата на социалните услуги на територията на област Видин http://fyc-vidin.org/projects/socialmonitor/monitoring_report.pdf?fbclid=IwAR3JwH-5mALAa-fpSqSNgG6eu8fSGvZNPl_nb6oMONBsr20xuv833kMyqZ4

Доклад за SOS Детски селища „От грижа към самостоятелност: подкрепа за младежите, напускащи грижа в България“ https://sosbg.org/content/uploads/2020/08/doklad-ot-Grija-kum-samostoyatelnost.pdf

Доклад за Асоциация „Родители“ „Модели на взаимодействие между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в Центрове за специална образователна подкрепа“ https://roditeli.org/wp-content/uploads/2022/11/modeli-na-vzaimodejstvie-edu-ridoteli-na-deca-sys-sop-ot-csop.pdf

„Изследване на политиките за пълноценна грижа за децата до 3-годишна възраст в България, Европейския Съюз и други страни“ Част I https://we-care.bg/download/2844/

Доклад върху „Резултати от изследване Част II: Ключови световни научни статии, които демонстрират ефективността на политическите решения в областта на ранното детско развитие и здраве (0-3)“ https://we-care.bg/wp-content/uploads/2021/12/Research-findings-Part-II-Collection-of-key-worldwide-research-articles-….pdf (Доклад на английски)

Изследване на въздействието на социалните услуги върху местното развитие https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/Junction_Report.pdf?fbclid=IwAR1YORSYSXGl1VSedIyfIVaac8BihjprDznfsnbG2y6wbmOJ2fB2jZHHNgA (Доклад на английски) 

Събиране и анализ на данни за политики, програми, услуги и интервенции в подкрепа на ранното детско развитие в България по Европейската застъпническа кампания за ранното детско развитие „Първи години – първи приоритети“ https://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Doklad-vtorichen%20analiz%20na%20danni-We%20Care.pdf

Оценка на подкрепата на УНИЦЕФ Украйна за образователния сектор https://www.unicef.org/evaluation/reports?fbclid=IwAR04N7T3hXg1N7Vol1y-Vl5dyPZBB-VsriVcGLY3-4-0bnV0Ds6Zy0i36J4#/detail/17223/evaluation-of-unicefs-support-to-the-education-sector (Доклад на английски)

Доклад „Подкрепа за независим и самостоятелен живот. Стандарт за социална услуга в подкрепа на младежи, напускащи алтернативна грижа“ https://sosbg.org/content/uploads/2022/10/SOS_Freedom_Doklad_210x297_AM_20221003_Preview.pdf