Мониторинг и оценка на проект на Eurochild с фокус върху семействата в неравностойно положение

Основната цел е да бъдат събрани и анализирани данни във връмзка със степента на постигане на краткосрочните и дългосрочните цели. Оценката започна през септември 2023 и все още продължава.

Оценка на услугите за ранно детско развитие на Фондация „За нашите деца“ 

Целта на оценката е да се подобри прилагането на модела за холистична подкрепа на ранното детско развитие на Фондация „За нашите деца“, както и въздействието от цялостната работа на фондацията за децата и семействата, местните общности и обществото като цяло. Оценката започна през май 2023 и все още продължава.

Финална оценка на съвместен проект на ЕС и УНИЦЕФ Черна Гора, с фокус върху ранното детско развитие

Целта да бъдат оценени краткосрочните и дългосрочните ефекти от проекта. Оценката започна през юни 2023 и приключи през март 2024.

Изследване на социалните услуги, предоставяни от център на Конкордия за деца и семейства

Целта е да бъдат анализирани предоставяните социални услуги и степента, в която посрещат нуждите на бенефициентите. Изследването стартира през септември 2023 и приключи през ноември 2023.

Анализ на ефективността и ефикасността на на дейността на Национална телефонна линия за деца, Държавна агенция за закрила на детето

Основната цел на анализа е да оцени резултатите от използването на Националната телефонна линия и да формулира препоръки за бъдещо развитие. Изследването стартира през септември 2023 и приключи през октомври 2023.

Формираща оценка на държавните програми за развитие на образованието с фокус върху приобщаването, УНИЦЕФ Казахстан

Оценка на степента, в която държавните образователни програми в Казахстан, имплементирани в периода 2011-2021, допринасят за приобщаването на деца с различно ниво на способности, както и изследване на благоприятните условия и предизвикателствата, които изискват подобрения. Оценката е започнала през октомври 2022 и приключи през август 2023.

Изследване на най-добрите начини за комуникиране относно разделянето на деца от семействата им в България, FrameWorks UK

Дизайн, провеждане и анализ на поредица от фокус групи с цел открояване на най-добрите начини за комуникация относно разделянето на деца от семействата им. Изследването е осъществено през периода август 2022 – януари 2023.

Начална, средносрочна и финална оценка на знанията, отношението, практиките и поведенията, свързани с насилието между връстници в училище, Terre des Hommes, Унгария

Целта е да се оценят възприятията, знанията и практиките, свързани с насилието между връстници в училище и разбирането на социални норми и поведения в 10 училища в Хърватия, България, Румъния и Сърбия, в резултат от предизвиканите промени от проект REVIS на Terre des Hommes, Унгария. Оценката е осъществена през периода юни 2021 – март 2023.

Оценка на процеса и резултатите от застъпническата мрежа, ТСА

Обектът на тази оценка е застъпническата мрежа, нейното развитие и устойчивост, както и основните резултати от застъпническия проект. Целите на оценката на процеса са да установи до колко 12-те НПО работят като мрежа и до колко дейностите, осъществени от Тръста за социална алтернатива (ТСА) и подкрепата за организациите подпомага изграждането на мрежата. Целите на оценката на резултатите са да се провери степента на устойчивост и вероятността мрежата да продължи работата си отвъд проекта и да се установи до колко краткосрочните и дългосрочните резултати във всяка застъпническа група са постигнати. Оценката е осъществена през периода април 2021 – март 2023.

Проучване на осъществимостта на проект относно перспективи за овластяване на младежите в 5 държави на Балканския полуостров, SOS Children’s Villages International

Проучване на осъществимостта на проект, свързан с младежката безработица в Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Албания. Изследването бе осъществено в периода септември- октомври 2022.

Изследване по проект „Пътеки към свободата. Начало на самостоятелен живот“, SOS България

Докладът съдържа детайлни препоръки за необходимостта от въвеждане на законодателни промени и предложени стандарти за подкрепа на младежи, напуснали или напускащи алтернативна грижа. Изследването стартира през юни 2022 и приключи през октомври 2022. 

Финална оценка на проекта Портал за закрила на детето за Югоизточна Европа, Terre des Hommes Унгария

Целта на финалната оценка е да се определи степента на постигане на очакваните цели от реализацията на проекта, степента на устойчивост на тези резултати и релевантността на местните нужди на идентифицираните целеви групи. Оценката е осъществена в периода декември 2021 – март 2022 за Terre des hommes Унгария.

Оценка на проекта БОДРОЗИ – Национален отговор на домашното насилие срещу деца, ИСДП

Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца, било то като жертви или като свидетели. Целта на оценката е да се установи до колко проектът е постигнал заложените цели, индикатори и резултати и какво е нивото на релеванстност, ефикасност, ефективност, въздействие и устойчивост. Целта е да се съберат и анализират данни, за да се осъществи финална оценка на резултатите от проекта БОДРОЗИ, с фокус върху основните цели и очаквани резултати. Оценката е осъществена през декември 2021 за Институт за социални дейности и практики (ИСДП).

Отношение и нагласи към фирмите за разделно събиране в България и рециклирането на отпадъци от опаковки преди ПР кампания, БОРА

Цели на изследването са да се получи информация за нагласите на обществото към организациите за разделното събиране на отпадъци от опаковки и към рециклаторите; да се идентифицират и анализират основните фактори, определящи поведението на гражданите към разделното събиране на отпадъци от опаковки; да се идентифицират проблемите, свързани с процеса на разделно събиране на отпадъци от опаковки – степен на доверие в системата; да се идентифицира нивото на информираност по темата; да се определят най-предпочитаните от хората източници/канали за получаване на информация и какво по вид съдържание предпочитат да получават. Проучването е осъществено в периода август – ноември 2021 за Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация (БОРА).

Изследване върху въздействието на социалните услуги върху местното развитие, EASPD

Целта на това изследване е да бъде събрана и анализирана информация на база доказателства за различните сфери на влияние на социалните услуги върху икономическите и трудови аспекти на местното развитие.  Изследването е осъществено в периода май-август 2021 за Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания (EASPD).

Оценка на подкрепата на УНИЦЕФ Украйна за образователния сектор

Основните цели на оценката са отчетност и организационно обучение в областта на развитието на образователния сектор с основна цел подобряване на образователната програма на УНИЦЕФ в Украйна. Оценката е осъществена в периода януари – декември 2021.

Събиране на данни и анализ по Европейската кампания за ранно детско развитие „Първи години – първи приоритети“

Събиране на данни и анализ по предварително дефинирани индикатори в категории, свързани с ранното детско развитие, детската бедност, майчиното и детско здраве и хранене, детска сигурност и безопасност, ранно учене, позитивно родителство и семейна подкрепа като част от Европейската Кампания по Ранно Детско Развитие „Първи години – първи приоритети“. Изследването е осъществено в периода март 2021 – май 2021 за Тръст за Социална Алтернатива.

Разработване на методология и изследване на политики за пълноценна грижа и услуги за ранно детско развитие, Тръст за социална алтернатива

Осъществено е кабинетно проучване на съществуващи политики и програми, както и научни статии (в рамките на два отделни доклада), фокусирано върху следните проблемни области: достъп до здравни услуги за деца на възраст до 3 години, бременни жени и майки, услуги в подкрепа на ранното учене и полагане на отзивчиви грижи за детето, сигурна и безопасна среда за детското развитие, услуги в подкрепа на пълноценното хранене на бременните жени, кърмачките и малките деца, живеещи под прага на бедността. Изследването е осъществено в периода август 2020 – февруари 2021 г.

Проучване на съществуващата система за приемна грижа в Черна Гора и подпомагане на процеса на разрастване и укрепване на системата за приемна грижа, УНИЦЕФ Черна Гора

Проучването е проведено с цел открояване и анализ на системата за приемна грижа в Черна Гора, както и подпомагане на процеса разрастване и укрепване на приемната грижа в страната. Фокусът е върху професионализацията, спешното настаняване и приемната грижа с интензивна подкрепа. Изследването с цел техническа помощ е проведено в периода февруари 2020 – януари 2021 г.

Проблемни области и успешни модели на взаимодействие и партньорство между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в центрове за специална образователна подкрепа, Асоциация Родители

Целта на изследването е идентифициране на проблемни области и успешни модели на взаимодействие в партньорството между образователната система и родителите на деца със специални образователни потребности, които се обучават в центрове за специална образователна подкрепа. На база идентифицираните модели и практики са формулирани препоръки за подобряване на взаимодействието между образователната система и родителите, което да доведе до подобряване на процеса на приобщаващо образование. Изследването е проведено в периода февруари – юли 2020 г. за Асоциация Родители.

Предварително проучване сред заинтересовани страни, участващи в процеса на планиране и изпълнение на програми, политики и дейности в подкрепа на ранното детско развитие, Проект „С грижа от 0 до 3“

Целта на това предварително проучване е да се събират и анализират експертни мнения относно съществуващи политики, програми и практики, както и идентифицира визия за предстоящи стратегически промени в областта на здравно-социалните услуги. Основна задача на проучването е да бъдат изведени тенденциите за промяна на ниво планиране на политики, насочени към майките и децата до 3-годишна възраст, с фокус върху ромска общност по отношение на: здравни политики, програми, услуги и дейности – основни приоритети към момента и предстоящи промени, социални политики, услуги, интервенции, подпомагане и други дейности – основни приоритети към момента и предстоящи промени, политики, насочени към цялостното благосъстояние на детето – основни приоритети към момента и предстоящи промени, участие на граждански организации в процеса на планиране и изпълнение на политиките. Изследването се базира на качествени методи – дълбочинни интервюта. Изпълнено е по поръчка на Тръста за социална алтернатива през 2019-2020 г.

Оценка на ефективността на изпълнението на проект „Промяна чрез знание“БАЛИЗ

Основната идея на проекта е БАЛИЗ да продължава да развива подхода за подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения, като алтернатива на съществуващите правни механизми за настойничество в България. Основната цел на оценката е преценка на ефективността на изпълнение на проекта и по-конкретно релевантността, ефективността, ефикасността и очакваното въздействие. Методологията включва кабинетно проучване, количествено проучване на налична мониторингова информация и чрез онлайн анкети и качествено проучване чрез дълбочинни интервюта. Оценката е осъществена в периода април – юни 2019 г.

Оценка на потребностите от обучения на граждански организации участващи по проект „С грижа от 0 до 3“ на Тръста за социална алтернатива

Основната цел на оценката на потребностите от обучения е да бъдат идентифицирани ключови области за подкрепа на НПО, участващи в проекта, свързан с ранно детско развитие и застъпничество за интересите на най-уязвимите майки и деца от ромските общности. Оценката на потребностите е осъществена чрез реализиране на кабинетно проучване и качествено изследване сред преобладаващата част от организациите, участващи в проекта. Оценката е осъществена в периода април – юни 2019 г.

Оценка на проекта “Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието”, ИСДП

Основната цел на оценката е да установи какви са ефектите и резултатите от проекта на ИСДП „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието“ и да идентифицира основните постижения и предизвикателства в изпълнението на проекта. Задачите на оценката са свързани с оценка на релевантността, ефективността и устойчивостта на проекта; оценка на директното въздействие върху децата, семействата, професионалистите и общностите; идентифициране на основните видове принос на водещата организация по проекта и партньорите. Проекта се осъществява в седем държави: Молдова, Латвия, Македония, Румъния, Сърбия, Словения, Албания и България. Оценката е осъществена на три етапа през 2017, 2019 и 2021 г.

Проучване в областта на предотвратяване и управление на риска от наводнения и пожари в област Монтана

Основните задачи на изследването са свързани с проучване и анализ на: текущото състояние на управлението на риска при природни бедствия и аварии, в частност при наводнения и горски пожари, моделите на поведение на учениците и учителите при кризисни ситуации, нивото им на подготовка по отношение на реакцията в такива случаи, подготовката на учителите и учениците за оказване на първа помощ, принципи на доброволчеството в България и нагласата сред учениците и учителите за доброволчество, добри практики в другите европейски страни, разглеждане и анализ на нивото на взаимоотношения между училищните институции, службите за гражданска защита, пожарна безопасност, БЧК и други относими към тематиката на проекта. Проучването е осъществено по поръчка на Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 през 2019 г.

Проучване по отношение на разходите на семействата за здравни грижи за децата им 

Основната цел на проучването е да се определи колко струва на семействата здравната грижа за децата им, както и да очертае нагласите и практиките на родителите по отношение на осигуряването на здрава помощ за децата им. Събрана е информация посредством фокус групи в страната, като фокусът е върху: ориентиране и нагласи при търсене на специалисти, фактори за избор на личен лекар/педиатър, степен на удовлетвореност, медицински услуги, за които се заплаща най-често, поведение при спешни състояния, практики при диагностика, ваксиниране, профилактични прегледи, изследвания, съотношение между превантивна и реактивна помощ. Това проучване е осъществено по поръчка на Асоциация Родители през 2019 г.

Международна институционална консултантска услуга за предоставяне на техническа помощ за създаване на план за трансформиране на три институции за деца в Република Северна Македония

Осъществяване на техническа помощ на Министерството на труда и социалната политика, финансирана от УНИЦЕФ Македония, за подкрепа на процеса на деинституционализация в Република Северна Македония. Конкретните задачи са свързани с разработване на план за трансформиране на три действащи институции. Първата е за деца лишени от родителска грижа между 7 и 18-годишна възраст, втората – за бебета от 0 до 3-годишна възраст, а третата – за деца с увреждания. Оценката е осъществена в края на 2018 – началото на 2019 г.

Социологическо проучване и изработване публикация по проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29-годишна възраст в България „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29-годишна възраст“

Публикацията е изработена по проект на Сдружение SOS Детски селища България. Основна цел на осъщественото социологическо проучване е събиране и анализ на информация с оглед представяне на подробна картина за ситуацията и потребностите на деца и младежи над 14-годишна възраст, живеещи в или напуснали системата за алтернативна грижа в България. Изследователските задачи включват: представяне на актуална количествена и качествена информация за целевите групи; анализ на съществуващата нормативна рамка, както и ефективността й; определяне на съществуващите проблеми в реализацията на човешките права и потребности на целевите групи; анализ на добри практики в България и в чужбина за подпомагане на членовете на целевите групи да започнат самостоятелен живот и да достигнат своя потенциал на индивидуално развитие; формулиране на препоръки за промени в съществуващото законодателство и политики за подпомагане на целевите групи. Проучването е осъществено в периода 2018 – 2019 г.

Оценка на устойчивостта на програмата на Америка за България „Училища на бъдещето“ 2009-2015

В периода 2009-2015 програмата „Училища на бъдещето“ е реализирана с основната цел да създаде нови интерактивни учебни пространства и да въведе използването на образователни технологии в училищата. Програмата е достигнала 45 училища в 29 населени места, около 40 000 ученика и е инвестирала 3,2 милиона долара. Целта на тази оценка е да се определи в каква степен са устойчиви проектите на тези 45 училища. Дефинирани са няколко основни компонента на устойчивост: общо състояние на помещенията и оборудването, степен на адекватност на оборудването към нуждите на учители и ученици към настоящия момент, степен на ползване на оборудването и/или помещенията, инвестиции в поддръжка на проектите и наличие на нови инициативи, вдъхновени от тях. Всичките 45 училища бенефициенти са включени в проучването, съчетаващо количествени и качествени методи в периода септември-ноември 2018.

Оценка на въздействието на център за временно настаняване на млади хора от 18 до 35-годишна възраст, Фондация „Конкордия България“

Центърът за временно настаняване „Здравей“ е създаден от „Конкордия България“ с цел настаняване на млади хора между 18 и 35-годишна възраст в маргинализирани групи, поради житейски обстоятелства (например без място за живот и ограичени възможности за социално включване поради напускане на институции или живот в маргинализирани общности). Основната цел на тази оценка на въздействието е да бъде събрана и анализирана информация по отношение на промените и въздействие върху живота на бенефициентите в резултат на интервенцията на центъра за временно настаняване „Здравей“ в България, за да бъде разбран по-добре приноса на „Конкордия България“ към подобряването на живота на ползвателите на услугата, семействата и по-широката общност. Оценката е проведена в периода август-ноември 2018 г.

Национално представително извадково статистическо проучване на нагласите и потреблението на риба и рибни продукти

Целта на изследването е да се очертае профила на българския потребител на риба и рибни продукти, предпочитанията към отделни видове, фактори, обуславящи избора на един или друг продукт, пазарния потенциал и потребителската оценка на пазара на риба и рибни продукти. Изследването е проведено през 2018 г. по поръчка на Министерство на земеделието, храните и горите, съвместно с агенция Стратегма.

Анализ на данни от количествено проучване „Промяна на дизайна на опаковката на марка цигари“ на италианския пазар

Основните цели на проучването са да се тестват възприятията за различни варианти на дизайн на опаковката на цигари Корсет и Кинг, за да бъде променена опаковката по успешен начин и да бъде пусната на пазара. Проучването е проведено през 2018 г.

Изследване на нагласи на българското население към енергийния сектор в страната

Национално представително проучване на обществените нагласи към енергийния сектор, проведено през 2018 г. по поръчка на „Д енд Д Агенция за проучване и връзки с обществеността“. Цел на изследването е регистриране на нагласите на българското население към енергийния сектор в страната, което включва настоящ имидж (позитивен и негативен), възприемане, познатост, идентифициране на силни и слаби страни, както и нагласи към определени представители на сектора – разпознаваемост на фирми/водещи фигури, отношение към тях.

Маркетингово изследване на марка бутилирана вода

Целта на изследването е ориентиране в нагласите на два типа потребители (собственици на заведения и крайни потребители), отношението им към марката и продукта (харесване-нехаресване, динамика във времето), какво търсят и какво очакват от една марка вода, какво значи качествена вода. На тази основа са идентифицирани потребителски сегменти, както и съществуващите бариери и препоръки за справяне с тях. Изследването е проведено през 2017 г.

Маркетингово проучване на нагласите към марките на VW

Цел на изследването е разкриване на дълбинната мотивация и поведение на потенциалните и настоящи собственици/водачи на VW, чрез това сегментиране на потребителите и позициониране на моделите на VW сред идентифицираните потребителски сегменти от гледна точка на общия културен контекст в страната, конкурентната среда и специфичната автомобилна култура на българските шофьори (рационалната и емоционална удовлетвореност от притежаването/управлението на автомобил). Изследването е проведено през 2017 г.

Техническа помощ за изготвяне на модели за социални услуги в Република Северна Македония

Изчерпателен анализ на системата от социални услуги в Република Северна Македония, идентифициране на липсващите услуги и стратегически план за разработване на нови услуги. Проектът е реализиран по поръчка на Уницеф Скопие през 2017 г.

Оценка на обучителната програма за продължаващо професионално развитие на персонала за социална закрила в Република Северна Македония

Основната цел на оценката на програмата за обучение на Института за социална работа е да предостави доказателства за въздействието и резултатите, постигнати от Института за социална работа и програмата за обучение, да идентифицира проблемите и бариерите при изпълнението и да даде препоръки за бъдещи дейности. В рамките на оценката е осъществено събиране и анализ на данни от работещите в ситемата за социална закрила, заинтересовани лица и бенефициенти на социалната система. Проектът е реализиран по поръчка на Уницеф Скопие през 2016 – 2017 г.

Оценка на Inclusion Europe

Оценката на международната организация на хора с интелектуални затруднения включва преглед и анализ на програмата на организацията за периода 2015 – 2017 г. по отношение на степента, в която отговаря на нуждите на целевите групи, членовете и на заинтересованите страни, доколко и в каква степен са постигнати годишните цели за 2015 г. и каква е вероятността да се постигнат дългосрочните цели. Събрана е информация чрез кабинетно поручване, онлайн количествено изследване, дълбочинни интервюта и фокус групи. Оценката е осъществена през 2016 г.

Оценка и анализ на дейността на Фондация за децата в риск по света за периода 2009 г. – 2015 г.

Основната цел на оценката е да подобри прилагането на трите програми на Фондация за децата в риск по света: „Сътрудник по привързаност“, „Библиотека на играчките“ и „Музика в действие“. За да се постигне това, специфичните цели на оценката са проучване и оценка на дейността на фондацията в периода 2009 – 2015 г., нейното въздействие върху децата, семействата, общностите и професионалистите и формулиране на препоръки за дейността на фондацията. Оценката е осъществена през 2016 г.

Оценка на алтернативните услуги за деца с увреждания на територията на Република Северна Македония

Основната цел на оценката e анализ и картографиране на съществуващите услуги за деца с увреждания и степента, в която те отговарят на нуждите на децата , младежите и семействата.  Осъществен е процес на събиране на информация чрез използване на качествени и количествени методи – количествено проучване сред доставчици на услуги и държавни структури на местно ниво, дълбочинни интервюта с вземащи решения и заинтересовани страни на национално и местно ниво, фокус групи с родители на деца и младежи с увреждания, наблюдение на работата на услуги, предоставяни за целевата група, както от държавни, така и от неправителствени доставчици. Събраната информация, включително и от кабинетно проучване, е анлизирана по отношение на нуждите на децата и младежите с увреждания и техните родители и е изготвен доклад с изводи и препоръки. Оценката е осъществена по поръчка на Уницеф Македония през 2015 г.

Проучване и анализиране на съществуващите практики на социална работа, трудностите и предизвикателствата, както и нуждите от подкрепа по проект Регионален ресурсен център за закрила на детето (Child Protection Hub)

Основните въпроси, на които проучването отговаря, са свързани с реалните потребности на работещите в системата за закрила на детето, съществуващата подкрепа за различните участници в системата за закрила на детето, каква би била ефективната подкрепа и как съществуващите нужди да бъдат задоволени, как д бъде повишена ефективността на съществуващите модели на изграждане на капацитет, обмен на знания и застъпничество. Основните методи, които са използвани в хода на осъществяване на задачата, са събиране на данни чрез провеждане на интервюта и фокус групи сред професионалисти, специалисти и научни работници, както и експерти и професионалисти в системата за детско благосъстояние, провеждане на ситуационен анализ на системата за детско благосъстояние, обработка на данни, анализ и изготвяне на национален доклад. Изследването и анализът за България са осъществени през 2015 г. с партньор от българска страна Ноу хау център за алтернативни грижи към НБУ.

Външна оценка на ефекта от реализирането на проект „Заслужавам детство“ 

Програмата по Ранна детска интервенция предоставя услуги за деца, родени недоносени, с увреждания, или в риск да развият увреждане, забавяне или отклонения в развитието и техните семейства. Основните дейности, които са осъществени, са разработване на дизайн на оценката и кабинетно проучване, събиране на информация чрез провеждане на интервюта с професионалисти и родители на деца с увреждания, анализиране на информацията и разработване на доклад. Оценката е направена по заявка от Фондация „За нашите деца“ през 2014 г.

Външна оценка на въздействието и ефективността на програмата за деинституционализация на домовете за медико-социални грижи в България за периода на изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа за децата до 3 годишна възраст в България’’ от „Надежда и домове за децата – клон България’’

Програмата обхваща и включва набор от дейности и участници за предоставяне на сигурна, семейно-ориентирана грижа за уязвими групи деца, включително деца с увреждания в 8 области на страната. Основните дейности, които са осъществени, са разработване на дизайн на оценката и кабинетно проучване; събиране на информация чрез провеждане на интервюта и фокус групи и анализиране на информацията и разработване на доклад. Оценката е направена в екип с експерти от Ноу хау център за алтернативни грижи към НБУ през 2014 г.

Изследване на маркетингово проучване сред потенциални корпоративни дарители

Основната цел е проучване и идентифициране на международни, национални и местни компании, които развиват дейност в Североизточния регион и биха се превърнали в корпоративни дарители за каузата на асоциация „Ная“ – подкрепа на жертви на домашно насилие.

Изследване на нагласите и сегментационно изследване сред потребители на куриерски услуги в България

Основната цел е изготвяне на маркетингова стратегия на една от водещите куриерски компании в България и Румъния. През 2012 г. и 2014 г. е осъществено комплексно следящо изследване (количествено и качествено) сред основните целеви групи – индивидуални и бизнес потребители, както и служители на ръководно и изпълнително равнище в компанията. Задачите на екипа на Джънкшън са ръководство и организация на проекта, анализ на набраните данни, сегментиране и оценка на обема на пазара на куриерски услуги в България, изготвяне на окончателен доклад. Проектът е осъществен в партньорство с консултантската фирма Стар Пърформинг – Румъния.

Социологическо проучване на 30 социални предприятия в България

Изследване, качествен анализ на резултати от изследването, доклад и представяне по проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални предприятия в България“. Изследването е реализирано в края на 2013 г. и началото на 2014 г. по поръчка на ФПББ.

Изследване на туристическия пазар за изготвяне на туристическа стратегия и детайлизиран маркетингов план за развитие на туризма в община Пловдив

Целта на проекта е разработване на иновативна туристическа стратегия на Пловдив и маркетингов план за нейното прилагане. Задачата на Джънкшън е реализиране на задълбочено изследване на местния туристически пазар и участие в анализа на текущите тенденции и на местно и международно ниво. Поръчител е Община Пловдив през 2013 г.

Междинна оценка на резултатите от изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-2018

Основна цел на оценката е проследяване на прилагането на Националната стратегия за период от 3 години (2008 г. – 2010 г.), промените в условията и средата в социално-икономически и политически план, за да се постигне по-добро разбиране и анализиране на постигнатите резултати и напредъка към дългосрочно въздействие. Постиженията на стрегията са оценени по критериите релевантност, ефективност, ефикасност и полезност. На база изводите и препоръките в доклада от оценката, ДАЗД формулира конкретни предложения за актуализиране на стратегията. Оценката е осъществена през 2012 г. от Гражданско дружество ЕСТАТ – Джънкшън България по поръчка на Държавната агенция за закрила на детето.

Изследване „Нагласите на местните общности в Златица и Пирдоп към Аурубис”

Целта на изследването е да регистирира обективно нагласите на населението на Пирдоп и Златица към Аурубис. Задачите на Джънкшън включват провеждане на качествено и количествено проучване, анализ на резултатите, изготвяне на доклад и презентация. Изследването е реализирано през 2012 г. по поръчка на Аурубис.

Изследване на нагласите към продуктите за растителна защита и сегментационно изследване сред фермери-зърнопроизводители от базата данни на БАСФ

Основната цел на изследването е да се регистрират поведението и нагласите на средни и едри зърнопроизводители към продуктите за растителна защита, предлагани на българския пазар. Наред с това, специфична задача е да се направи сегментационно изследване на тази група, като се откроят типовете зърнопроизводители. Изследването е проведено през 2012 г.  по поръчка на рекламна агенция R&I Advertising.

Психодиагностично изследване, оценка на пазарната ситуация, разработване на концепции за стратегическо ре-позициониране

Основната цел е разработване на алтернативни концепции за стратегическо ре-позициониране на Глобул с цел максимизиране на ефекта от благоприятната пазарна ситуация през 2011 г. Услугата е поръчана от Космо България Мобайл през 2011 г.

Маркетингово проучване „Нагласи и ползване за продукти за домакинска грижа“

Маркетингово проучване, чиято цел е да се изследват задълбочено навиците и нагласите на потребителите на почистващи препарати в България и Румъния. Изследователски проект, състоящ се от качествено и количествено проучване на целевата група от потребители на почистващи препарати в България и Румъния. Екипът на Джънкшън изготви доклада за България и участва в анализа и изготвянето на окончателния доклад за България и Румъния. Проектът е реализиран в партньорство с изследователска агенция „360 инсайтс“, Румъния през 2011г.

Изследване „Преглед на литературата, свързана с програми и стратегии за предотвратяване на изоставянето в България”

Основна цел е да се постигне обективно отразяване на ситуацията в страната по отношение на изоставянето на деца, раздялата им с биологичното семейство и постъпването в системата на социална грижа. Специфични цели са определяне на факторите за изоставянето на деца в България; изчерпателно изброяване на програмите и стратегиите, които целят намаляване на изоставянето на деца; разграничаване и анализ на лошите практики; анализиране на функциониращите (или функциониралите) добри практики на местно и национално ниво; формулиране на критерии (индикатори) за ефективност на дадена практика. Изследването е направено по поръчка на Фондация „За нашите деца” през 2011 г.